Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle producten van FlexSpreker. FlexSpreker is een initiatief van Edushift.be en Flexplus BV
De volledige algemene voorwaarden

Art. 1 Definities
Definities worden uitgelegd.

Art. 2 Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten geleverd door FlexSpreker.be.

Art. 3 Betaling
Betalingen dienen te geschieden binnen een betalingstermijn van 14 dagen.

Art. 4 Aanbiedingen/offertes
Aanbiedingen zijn hoogstens 12 maanden geldig, tenzij anders vermeld.

Art. 5 Prijzen
Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele BTW, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen.

Art. 6 Prijsindexering
Indien er prijzen worden aangepast, wordt dit eerst gecommuniceerd middels het bij FlexSpreker.be bekende e-mailadres. Is altijd op jaarvervaldag.

Art. 7 Informatieverstrekking
U stelt alle informatie die voor de uitvoering relevant is beschikbaar aan FlexSpreker. U staat ook in voor de juistheid van deze informatie/documenten. U blijft eigenaar van deze informatie/documenten en FlexSpreker.be zal deze dan ook niet verspreiden, tonen aan of delen met derden.

Art. 8 Intrekking opdracht
FlexSpreker.be kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen na communicatie hierover indien we daartoe genoodzaakt worden. Een restitutie van de resterende periodieke kosten is hierbij aan u verschuldigd.

Art. 9 Uitvoering van de overeenkomst
Wij dienen beide de uitvoering naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uit.

Art.10 Registratie-duur en -kosten
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar.
Kosten zijn jaarlijks en niet te verspreiden over de 12 maanden.

Art.11 Wijziging van de overeenkomst
Bij wijziging en of aanvulling van de overeenkomt licht FlexSpreker u zo spoedig mogelijk schriftelijk (via het bij ons gekende mailadres) in. Is samenspraak is wijziging mogelijk.

Art.12 Overmacht
Als er een situatie voordoet waarbij FlexSpreker door overmacht niet aan de plichten kan voldoen, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Art.13 Verrekening
U doet afstand van het recht om een schuld aan FlexSpreker te verrekenen met een vordering op FlexSpreker.be.

Art.14 Opschorting
U doet afstand van het recht om de nakoming van deze overeenkomst op te schorten.

Art.15 Overdracht van rechten
Rechten kunnen niet zonder toestemming worden overgenomen.

Art.16 Verval van vordering
Elk recht op schadevergoeding vervalt na 6 maanden. Voor beide partijen.

Art.17 Verzekering
U dient uw diensten aan uw klanten, verkregen vanuit FlexSpreker.be, verzekerd te hebben.

Art.18 Aansprakelijkheid schade
De vergoeding voor eventuele schade, voortkomend uit schuld van FlexSpreker.be, is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijksheidsverzekering wordt uitbetaald.

Art.19 Aansprakelijkheid voor u
U bent zelf (of uw verzekering) aansprakelijk voor eventuele geleden schade.

Art.20 Vrijwaring
FlexSpreker.be vrijwaart zich tegen alle aanspraken van derden.

Art.21 Klachtplicht
U bent verplicht klachten aangaande de geleverde dienst door FlexSpreker.be aan FlexSpreker.be door te geven.

Art.22 Eigendomsvoorbehoud
De door FlexSpreker.be geleverde informatie en documenten blijven eigendom van FlexSpreker.be totdat hier anders overeengekomen is. Dupliceren hiervan is niet toegestaan.

Art.23 Intellectueel eigendom
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen behoudt FlexSpreker.be het recht de term “FlexSpreker / Flex-advies / flex-docent / flex-hulp / flex-kracht / flexleerkracht / flex-leerkracht” en het bijbehorende concept als enige te gebruiken.

Art.24 Geheimhouding
Bedrijfsinformatie (wederzijds) dienen vertrouwelijk mee omgegaan worden.

Art.25 Boete op overtreding geheimshoudingsplicht
Indien de eerdergenoemde geheimhoudingsplicht wordt overtreden geldt hier een boete voor.

Art.26 Niet overname personeel
U neemt geen medewerkers/mede-opdrachtgevers over van FlexSpreker.be.

Art.27 Geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is Vlaams/Belgisch recht van toepassing.